Mevlana Değişim Programı Esas ve Usulleri

Mevlana Değişim Programı Esas ve Usulleri dökümanını indirmek için Tıklayınız...
 

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI KAPSAMINDA YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINA AKTARILACAK TUTARLARIN KULLANIMI, MUHASEBELEŞTİRİLMESİ, YAPILACAK ÖDEMELER İLE İLGİLİ DİĞER HUSUSLARA

İLİŞKİN ESAS VE USULLER

Amaç ve kapsam

MADDE l-(1) Bu Esas ve Usuller, Mevlana Değişim Programı kapsamında YÖK tarafından yükseköğretim kurumlarının özel hesaplarına aktarılan tutarların kullanımı, muhasebeleştirilmesi ve bu kapsamda yapılacak ödemeler ile diğer hususları belirlemek üzere hazırlanmıştır.

Dayanak

MADDE 2-(1) Bu Esas ve Usuller, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 3-(1) Bu Esas ve Usullerde geçen;
a)Mevlana Değişim Programı: Yurtiçinde eğitim veren yükseköğretim kurumları ile yurtdışında eğitim veren yükseköğretim kurumlan arasında protokol kapsamında yapılan öğrenci ve öğretim elemanı değişim programını,
b)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi: Yükseköğretim kurumlarında Mevlana Değişim Programına ilişkin işlemleri yürütmekle görevli birimi,
c)Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörü: Mevlana Değişim Programı kurum koordinasyon ofisinin faaliyetlerinin yükseköğretim kurumu adına yürütülmesinden sorumlu, yükseköğretim kurumlarının en yüksek kurum amiri veya yardımcısına doğrudan bağlı personeli,
ç) Mevlana Değişim Programı Öğretim Elemanı: Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlere katılan öğretim elemanlarını,
d) Muhasebe birimi: Yükseköğretim kurumlarında muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü birimi,
e)Muhasebe yetkilisi: Muhasebe biriminin yönetiminden ve yetkili mercilere hesap vermekten sorumlu yetkiliyi,
d)YÖK: Yükseköğretim Kurulunu,
f)Yurtdışı Yükseköğretim Kurumları:  Yurtdışında,  ikili veya çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla kurulan ve/veya bulundukları ülkenin yükseköğretim mevzuatına tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversite, akademi, yüksekokul, yüksek teknoloji enstitüsü ve benzeri yükseköğretim kurumlarını,
g)Yurtiçi Yükseköğretim Kurumları: 2547 sayılı Kanuna tabi olarak eğitim ve öğretim veren üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri ile vakıf meslek yüksekokullarını ifade eder.

Kaynak aktarımı

MADDE 4- (1) YÖK bütçesinin mevcut veya yeni açılacak tertiplerine kaydedilen ödenekten Mevlana Değişim Programı çerçevesinde desteklenmesine karar verilen başvurulara ilişkin uygun görülen tutarlar, YÖK bütçesine gider kaydedilmek suretiyle program yürütücüsü yurtiçi yükseköğretim kurumunun kamu bankalarından birinde Mevlana Değişim Programı Destek Hesabı adıyla açtıracağı banka hesabına aktarılır. YÖK Yürütme Kurulu alacağı kararda, aktarılacak tutarın öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, öğretim elemanlarına yapılacak harcırah ödemeleri ile değişimin organizasyonu giderleri ve diğer harcamalar arasındaki dağılımını kümülatif olarak belirler. Aktarılan tutarlar ilgili yükseköğretim kurumunun bütçesine gelir kaydedilmeksizin açılacak özel hesaptan izlenir. Özel hesaplarda izlenen tutarlar, yükseköğretim kurumlarının diğer banka hesapları ile ilişkilendirilemez. Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılacak aktarmalara ilişkin süreler ve ödeme oranlan YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenir.

Özel hesaptan yapılacak harcamalar

MADDE 5- (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, ancak Mevlana Değişim Programı kapsamında, öğrenci değişimine katılan öğrencilere ödenecek burslar, öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre yapılacak geçici görev yolluğu ödemeleri ile ek ders ücretleri, değişimin organizasyonu giderleri ile diğer harcamalarda kullanılır.

Özel hesabın kullanımı

MADDE 6- (1) Özel hesaptan yapılacak ödemelere ilişkin gider gerçekleştirme işlemleri, yurtiçi yükseköğretim kurumlarının Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından yerine getirilir. Yurtiçi yükseköğretim kurumu üst yönetici tarafından Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinde görevli personel arasından belirlenen gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisi olarak Mevlana Kurum Koordinatörünün muhasebe birimine, muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir.

Öğrenci bursları

MADDE 7- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisine, 5102 sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs, Kredi Verilmesine İlişkin Kanuna göre lisans öğrenimi gören öğrencilere ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katına kadar, YÖK Yürütme Kurulu tarafından belirlenen oranlarda, burs ödenebilir. YÖK Yürütme Kurulu gerekli gördüğü hallerde burs miktarını ülkeler itibarıyla değişik oranlarda belirlemeye yetkilidir.
(2)Öğrencilere yapılacak ödemelerde, burs miktarının %70'i aylıklar halinde ödenir. Bu kapsamda bursun ödenme süresini belirlemeye YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir. Öğrencinin geri kalan burs tutarının ödemesi yapılırken, öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarılı olduğu derslerin toplam kredisinin almakla yükümlü olduğu tüm derslerin toplam kredisine oranı esas alınarak yapılır. Öğrencilere %30’luk dilimden yapılabilecek ödeme, öğrenci belgelerinin ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisine ulaşmasından en çok 30 gün içerisinde gerçekleştirilir.
(3) Program kapsamında yurtdışından gelecek öğrencilere de bu madde hükümleri uygulanır.

Öğretim elemanlarına yapılacak ödemeler

MADDE 8- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yurt dışına gönderilecek öğretim elemanlarına 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah, yurt dışından gelecek öğretim elemanlarına ise 6245 sayılı Kanun uyarınca harcırah ile 2547 sayılı Kanunun 10 uncu maddesine göre ek ders ücreti ödenebilir. Yapılacak ek ders ücretinin ülkeler ve unvanlar itibariyle belirlenmesine YÖK Yürütme Kurulu yetkilidir.
(2) Özel hesapta yer alan tutarların yetersizliği durumunda ve/veya öğretim elemanlarının talebi halinde, diğer hükümler aynı kalmak şartıyla, öğretim elemanına daha düşük miktarlarda ödeme yapılarak veya hiç ödeme yapılmaksızın öğretim elemanı hareketliliği gerçekleştirilebilir.

Değişimin organizasyon giderleri

MADDE 9- (1) Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek programlara ilişkin olarak protokollerin hazırlanması ve yapılması, ortak seminerler, ortak derece ve ortak diploma programları gibi değişimi kolaylaştıracak çalışmalar ve ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılmasına ilişkin faaliyetler ile Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofisinin diğer giderlerini özel hesaptan karşılayabilir.
(2) Değişimin organizasyonu kapsamında yapılacak harcamalarda 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ile ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanır.

Muhasebeleştirme işlemleri ve belgeleri

MADDE 10- (1) Özel hesaba aktarılan tutarlar ile bunlardan yapılan harcamalar yükseköğretim kurumları bütçe gelir-gider hesaplarıyla ilişkilendirilmeksizin, emanet hesaplarda izlenir. Emanet hesaplardan yapılan bütün işlemlerde Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği eki muhasebe işlem fişi, muhasebeleştirme belgesi olarak kullanılır. Muhasebeleştirme belgelerinin ekine harcama belgelerinin asılları eklenir. Harcama belgelerinin onaylı nüshaları da Mevlana Kurum Koordinasyon Ofislerinde muhafaza edilir.

Harcama belgeleri ve muhafazası

Madde 11- (1) Mevlana Değişim Programı kapsamında yapılan harcamaların belgelendirilmesinde Merkezi Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği hükümleri kıyasen uygulanır. Mevlana Değişim Programı faaliyetleri ile ilgili her türlü işlem ve harcamalara ilişkin belgelerin nüshaları, ilgili yurtiçi yükseköğretim kurumu Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerinde genel hükümlere göre muhafaza edilir ve denetime hazır halde bulundurulur.

Aktarma ve iade

MADDE 12- (1) Özel hesaplarda izlenen tutarlar, bu Esas ve Usullerin 4 üncü madde uyarınca YÖK Yürütme Kurulu kararı ile belirlenen dağılıma uygun olarak harcanır. Ancak, söz konusu dağılımda öğrenci değişimi ile öğretim elemanı hareketliliği için belirlenen ve aktarma amacı doğrultusunda kullanılamayacağı anlaşılan tutarlar arasında ve diğer gider kalemlerinden bu gider kalemlerine üst yöneticinin onayı ile aktarma yapılabilir. Mevlana Değişim Programı kapsamında özel hesapta izlenen tutarlardan program süresi sonunda kullanılmayan tutarlar, kurumların bir sonraki eğitim-öğretim yılı değişim talepleri doğrultusunda Yürütme Kurulu kararı ile mahsuplaştırılabilir. Kullanılmayan tutarların gerektiğinde YÖK'ün ilgili hesaplarına iade edilmesine Yürütme Kurulu karar verir.

Sorumluluk

MADDE 13- (1) Yükseköğretim kurumları, bu Esas ve Usullerde kendisine verilen görevlerin mevzuata uygun olarak ve etkin bir şekilde yürütülmesinden ve YÖK'e gerekli bilgi akışının sağlanmasından sorumludur.

Raporlama

MADDE 14- (1) Yükseköğretim kurumları, gerçekleştirdikleri tüm dönem faaliyetlerini içeren kurumsal nihai raporlarım 15 Eylül tarihine kadar YÖK'e sunarlar. Bu raporlarda, programa katılan öğretim elemanı ve öğrencilere ilişkin ayrıntılı bilgiler ile gerçekleştirilen tüm harcama ve ödemelere ilişkin ayrıntılı bilgiler yer alır. Raporlar ilgili yükseköğretim kurumunun Mevlana Değişim Programı Kurum Koordinatörleri tarafından da imzalanmış olarak, yazılı ve elektronik ortamda YÖK'e iletilir. Raporlarda eksiklik ya da tutarsızlık olması durumunda, bilgilerin doğrulanması veya düzeltilmesi istenir. YÖK'e sunulacak nihai raporda yer alan bilgilerde (kişisel bilgiler, faaliyete ilişkin bilgiler ve ödenek miktarı bilgileri) 30 Eylül gününden sonra herhangi bir değişiklik yapılamaz. Raporların son gönderilme tarihleri, YÖK Yürütme Kurulu tarafından gerekli görülmesi halinde değiştirilebilir ve bu durum yükseköğretim kurumlarına bildirilir.

Denetim

MADDE 15 - (1) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre denetlenir. Mevlana Değişim Programının uygulanmasına ilişkin olarak yükseköğretim kurumunca yapılan iç denetim sonucunda bu Esas ve Usullere aykırılık teşkil eden bir hususun tespiti halinde bu durum ilgili yükseköğretim kurumu tarafından YÖK'e iletilir. Mevlana Değişim Programının yükseköğretim kurumlarındaki uygulamaları gerek görülmesi halinde ayrıca YÖK tarafından denetlenebilir. Mevlana Değişim Programı faaliyetlerinde suç teşkil eden fiillerin tespiti halinde görevliler hakkında ilgili yükseköğretim kurumu tarafından genel hükümlere göre işlem yapılır.
(2) Bu Esas ve Usuller kapsamında yapılan harcamalar, Sayıştay denetimine tabidir.

Yürürlük

MADDE 16 - (1) Bu Esas ve Usuller, 1.1.2012 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere imzalandığı tarihte yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 17- (1) Bu Esas ve Usulleri, Yükseköğretim Kurulu Başkanı yürütür.